Employee Interview

あくしゅで働く社員のインタビューです
あくしゅは外国籍の社員、世代の違う社員、性別の違う社員が集うダイバーシティな会社です。 簡単な社員のインタビューを通じて、会社の雰囲気や社員の働く様子が垣間見えればと存じます